ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย

วันที่ 13 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย เพื่อเสิรมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับพื้นที่ขยายผลการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: