ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน อพม.เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ อพม. ระดับจังหวัด ผ่านระบบทางไกลอิเล็กทรอนิค โดยมีนางสาวสุชาดา หมื่นกล้า รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน


Share: