ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานก่อนจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชุมพร

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดย นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และนางสาวนิภาพร วังชิต นักพัฒนาการเด็ก ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานก่อนจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชุมพร และจัดเตรียมเอกสารการประชุม ในวันที่ 8 ธค.64 ต่อไป


Share: