ประชุมซักซ้อมและมอบหมายงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566

          วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประชุมซักซ้อมและมอบหมายงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัวประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ ตลาดถนนคนเดินหน้าสถานีรถไฟชุมพร


Share: