ประชุมตรวจราชการ รอบ 2 ตามแผนตรวจราชการกระทรวง พม. (นายชูรินทร์ ขวัญทอง)

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายชูรินทร์ ขวัญทอง) ตรวจราชการ รอบ 2 ตามแผนตรวจราชการกระทรวง พม. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ปรึกษาหารือข้อราชการด้านสังคม และประชุมหน่วยงาน ONE HOME จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการ ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ผู้รายงาน


Share: