ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นางสาวรัชนีย์ ใจห้าว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร นายไพศาล แต้มช่วย ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์ เข้าร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงระดับพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: