ประชุมติดตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติก้าวผ่านวิกฤต Covid – 19 ไปด้วยกัน (การแจกหน้ากากทางเลือก)

วันที่ 26 เมษายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง. พมจ.ชุมพร เข้าร่วมรับฟังการประชุมติดตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติก้าวผ่านวิกฤต Covid – 19 ไปด้วยกัน (การแจกหน้ากากทางเลือก) ผ่านระบบ โปรแกรม zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดยนายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: