ประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พมจ.และหน่วยงานในพื้นที่ (One Home) ประจำเดือน ตุลาคม 2564

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงานทีม One Home จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พมจ.และหน่วยงานในพื้นที่ (one home) ประจำเดือนตุลาคม 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยโปรแกรม zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: