ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวง พม. ครั้งที่ 8/2566

          เวลา 09.00 น. นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางปญาณิศ สุพมิตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อม ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวง พม. ครั้งที่ 8/2566 ประเดือนตุลาคม 2566 ผ่านระบบ Zoom Meetings โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี


Share: