ประชุมพัฒนาฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวนิตยาพร เรืององอาจ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวยุวดี ทองบุญช่วย นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมพัฒนาฟื้นฟูกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหลังสวน โดยมีเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชุมพรเป็นหน่วยปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่กองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีคุณภาพและสู่การสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้สมาชิกและผู้ด้อย โอกาส ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


Share: