ประชุมพิจารณาสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 12 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บริการ คนพิการจังหวัดชุมพร จัดประชุมพิจารณาสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาแบบมาตรฐานศูนย์บริการคนพิการระดับ จังหวัด ขนาดกลาง และความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: