ประชุมพิจารณา กลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

วันที่ 5 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประชุมพิจารณา กลั่นกรองโครงการที่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรสวัสดิการชุมชน และองค์กรสาธารณ ประโยชน์ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: