ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. …(สมรสเท่าเทียม) ฉบับภาครัฐ ครั้งที่ 2 ภาคใต้

          วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. …(สมรสเท่าเทียม) ฉบับภาครัฐ ครั้งที่ 2 ภาคใต้ ผ่านระบบ Cisco Webex โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ และนำไปประมวลประกอบการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป


Share: