ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จังหวัดชุมพร (ศปก.จ.ชุมพร)

วันที่ 15 เมษายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จังหวัดชุมพร (ศปก.จ.ชุมพร) เพื่อติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งประสานงานมอบหมายภารกิจต่อเนื่องตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง ของจังหวัด แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: