ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร

วันที่ 17 มีนาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ควบคุมโรคจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งประสานงานมอบหมายภารกิจต่อเนื่องตามมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังของจังหวัด แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัด ชุมพร โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: