ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่องการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
(Application Report) ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ของ สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้่ 

นางสาวนิตยาพร เรืององอาจ นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่องการจัด

ทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 

ของ สป.พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบ Zoom Meetings ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 

Share: