ประชุมหน่วยงานทีม One Home จังหวัดชุมพร

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมหน่วยงานทีม One Home จังหวัดชุมพร เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน (สมุด พกครอบครัว) การขับเคลื่อนการบูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเทศบาลตำบลนาโพธิ์ และการขับเคลื่อน การดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือดสังคม 1300 จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: