ประชุมหน่วยงานพม. One Home ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมหน่วยงาน พม. One Home ครั้งที่ 5/2564 เพื่อร่วมกำหนดแผนปฏิบัติงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจากข้อมูล TPMAP และการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: