ประชุมหน่วยงานพม. (One Home) ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นธานการประชุมหน่วยงานพม. One Home ครั้งที่ 6/2564 เพื่อรับทราบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน และร่วมหารือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง จากข้อมูลระบบ TPMAP และพิจารณาโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก 200,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World Soil Day) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: