ประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายภารกิจจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติ ในระดับพื้นที่ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานเชิงวิชาการตามนโยบายและภารกิจของกระทรวง พม.

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงานทีม One Home จังหวัดชุมพร ร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายภารกิจจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติ ในระดับพื้นที่ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานเชิงวิชาการตามนโยบายและภารกิจของ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดยนางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้อำนวย การสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เป็นประธาน


Share: