ประชุมเพื่อจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริม ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 1 กันยายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมเพื่อจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริม ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดชุมพร และการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด ชุมพร ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: