ประชุมเพื่อชี้แจง ข้อมูลผลการดำเนินงานตามประเด็นด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ของผู้ตรวจราชการสำนักนายก รัฐมนตรี

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายชูรินท์ ขวัญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงานตามประเด็นด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตรตรวจราชการที่ 5 (นายสมเกียรติ ธงศรี) ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร


Share: