ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ประเมินสถานการณ์ และมาตรการในการรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 25 เมษายน 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ประเมินสถานการณ์ และมาตรการในการรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้อง ประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: