ประชุมเวทีวิพากษ์ข้อเสนอเชิง นโยบายกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมเวทีวิพากษ์ข้อเสนอเชิง นโยบายกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ผ่านระบบโปรแกรม zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับ สนุนวิชาการ 10 เป็นประธาน


Share: