ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการให้บริการเด็ก ผู้สูงอาย และคนพิการ ที่เดือดร้อน ขาดผู้ดูแล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 5 พฤษภาคม 2364 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมรับฟังการประชุม เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการให้บริการเด็ก ผู้สูงอาย และคนพิการ ที่เดือดร้อน ขาดผู้ดูแล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ้งหวัด ชุมพร โดยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: