ประชุมโครงการบูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

วันที่ 11 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงานทีม One Home ร่วมประชุมโครงการบูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง เทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อขับเคลื่อน/กระบวนการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง เทศบาลตำบล นาโพธิ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10


Share: