ประชุมโครงการส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยได้รับสิทธิอย่างทั่วถึงสมบูรณ์

          เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยได้รับสิทธิอย่างทั่วถึงสมบูรณ์ ผ่านระบบประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: