ประชุม กระบวนการดำเนินงานจัดการรายกรณี (case Manager)

วันที่19 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงานทีม One Home และ อพม. เข้าร่วมการประชุม เรื่อง กระบวนการดำเนินงานจัดการรายกรณี (case Manager) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม zoom ณ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดยนางสาววนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ สนับสนุนวิชาการ 10 เป็นประธาน


Share: