ประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 1 กันยายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุม คณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาผู้ขอรับ เด็กเป็นบุตรบุญธรรมกรณียกเว้นทดลองเลี้ยงดู จำนวน 2 ราย และกรณีทดลอง เลี้ยงดูตามกฎหมาย จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: