ประชุม ชี้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชด เชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมรับฟังการประชุม เรื่อง ประชุม ชี้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชด เชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ web conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ้ังหวัดชุมพร โดยนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: