ประชุม ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการถ่ายโอนคู่สายโทรศัพท์สายด่วน 1300 จากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมรับฟังการประชุม เรื่อง ประชุม ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการถ่ายโอนคู่สายโทรศัพท์สายด่วน 1300 จากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (สถาน การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19) ผ่าน ระบบ web conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ้ังหวัดชุมพร โดยนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ เป็นประธาน


Share: