ประชุม นโยบายการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด

วันที่ 23 เมษายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุม เรื่อง นโยบายการ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ของท่านนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบ web conference โปรแกรม zoom ณ ห้อง ประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: