ประชุม เรื่อง การใช้สมุดพกครอบครัว ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 17 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมรับฟังการประชุม เรื่อง การใช้สมุดพกครอบครัว ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: