ประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล โปรแกรม zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนางสาวแรมรุ่ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: