ประชุม โครงการ “ความร่วมมือในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้” ด้าน สังคมสูงวัย

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุม โครงการ “ความร่วมมือในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้” ด้าน สังคมสูงวัย ผ่านระบบประชุมทางไกล โปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร


Share: