ผวจ.ชพ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมลงพื้นที่รับฟัง ปัญหาความต้องการและมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอละแม ได้แก่ตำบลละแม 3 ราย ตำบลสวนแตง 1 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ราย โดย สำนักงานพัฒนาสังคมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นเงินสงเคราะห์ ครอบครัวรายละ 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย นำโดย นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร


Share: