ผวจ.ชพ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เขตอำเภอเมืองชุมพร

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมรับฟังนโยบาย และลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอปะทิว จำนวน 3 ราย พร้อมพูดคุยให้กำลังใจแก่ทุกครอบครัวที่ตรวจเยี่ยม โดยสนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาให้ ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว รายละ 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือด ร้อนในเบื้องต้น พร้อมเสนออาชีพเสริมให้ ทั้งการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และปลูกผักสวนครัว โดยกสนับสนุนจาก พัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ประมงจังหวัดชุมพร เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างต้นทุนในการดำเนินชีวิต ให้สามารถยืนด้วยตนเองได้


Share: