ผุู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร

        นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑o และคณะติดตามเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จำนวน หน่วยงาน ได้แก่

๑. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร

๒. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร

๓. สำนักงานเคหะจังหวัดชุมพร

๔. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


วันจันทร์ที่  27 พฤษภาคม  2567 


Share: