ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าพบ นายวรัตม์ มาประณีต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อหารือข้อราชการในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

 

     นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมนางอุบล ทองสลับล้วน

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑o เเละหัวหน้าหน่วยงาน พม. หนึ่งเดียว จังหวัดชุมพร เข้าพบ นายวรัตม์ มาประณีต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อหารือข้อราชการในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (การตรวจราชการ รอบที่ ๒)

ณ ห้องรับรอง (ห้องหาดทรายรี) ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชุมพร

 

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม  2567


Share: