ผู้ตรวจราชการ กระทรวง พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน(บ้านมั่งคง/บ้านพอเพียงชนบท) จังหวัดชุมพร

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (นายชูรินทร์ ขวัญทอง) ตรวจราชการ รอบ 2 ตามแผน ตรวจราชการกระทรวง พม. พร้อมด้วยทีม ONE HOME จังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน (บ้านพอ เพียงชนบท) ณ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไข ปัญหาที่อยู่อาศัยและทีดินทำกิน (บ้านมั่นคง) ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายและแนวทางการดำเนิน งาน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 9 หลังๆ ละ 2,000 บาท


Share: