พบปะพูดคุย ประชาสัมพันธ์ภารกิจในงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในการประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

มอบหมายให้นางสาวดาวนภา สุพมิตร นักพัฒนาสังคม และนางสาวณัฐนารี ทองงาม 

นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ ร่วมพบปะพูดคุยประชาสัมพันธ์ภารกิจงานในกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุ

ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567


Share: