พมจ.ชุมพรเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดชุมพร

เพื่อกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ

กลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดชุมพร เพื่อกลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เป็นประธานการประชุม
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567


Share: