พมจ.ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชุมพร ที่ 8/2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 8/2567 ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบางของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในหมวดเงินครอบครัวอุปการะคนพิการ จำนวน 21 ราย

เป็นเงิน 315,000 บาท
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567


Share: