พมจ.ชุมพร จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการ อบรมให้ความรู้เครือข่ายในชุมชน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ สตรี อาสาสมัครเด็กและ เยาวชน ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม​ ณ โรงแรมมรกตทวิน ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีผู้เข้าร่วม ประชุม ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ สตรี อาสาสมัคร ในพื้นที่อำเภอหลังสวน ละแม รวม ทั้งสิ้น 70 คน


Share: