พมจ.ชุมพร ทำสัญญามอบเช็คเงินอุดหนุนโครงการและสื่อประชาสัมพันธ์

ให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้ทำสัญญามอบเช็คเงินอุดหนุนโครงการ

และสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 67,300 บาท

ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เพื่อให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนดำเนินการ

ตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนตามของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ต่อไป
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567


Share: