พมจ.ชุมพร ร่วมการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวนิภาพร วังชิต

นักพัฒนาการเด็ก พร้อมกับ นางสาวสุพรรณี หญีตน้อย ผูู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมการประชุมสมัชชาครอบครัว

ระดับชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว :เสริมพลังวัยทำงานกับระบบ

การดูแลครอบครัว ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยนางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

แนวทางในการดำเนินงานด้านครอบครัวอย่างสร้างสรรค์ระหว่างครอบครัวและผู้แทนจากทุกภาคส่วนและจัดทำสรุป

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว ประจำปี 2567 โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ พร้อมด้วยนายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง พร้อมรับข้อเสนอเชิงนโยบายการเสริมพลังทำงานกับระบบการดูแลครอบครัว เพื่อนำสู่

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาระดับชาติต่อไป
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567


Share: