พมจ.ชุมพร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้งานระบบเครือข่ายพัฒนาครอบครัวระดับพื้นที่

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวนิภาพร วังชิต

นักพัฒนาการเด็ก ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้งานระบบเครือข่ายพัฒนาครอบครัวระดับพื้นที่

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผูู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัว ในการบันทึกข้อมูลรายงานเข้าส่วนกลาง

มีคุณภาพ ถูกต้อง และเป็นข้อมูลที่มีกระบวนการข้อมูลเครือข่ายพัฒนาครอบครัวระดับพื้นที่และสามารถสื่อสาร

กันระหว่าง พมจ.และส่วนกลาง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เดอะ สวนดุสิต พาเลซ) กรุงเทพมหานคร โดยนางวรรณา สุขคง

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567


Share: