พมจ.ชุมพร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ความรับผิดทางละเมิด มอบหมายให้คณะกรรมการ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้มีรายชื่อได้รับเงินอุดหนุน กรณีการเบิกจ่าย

เงินอุดหนุนประเภทเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีดังกล่าว ต่อไป
วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567


Share: