พมจ.ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็ก จำนวน 2 ราย ให้แก่บิดาทำการเลี้ยงดูช่วงปิดภาคการศึกษา

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับนางสาวโชติกา ใจห้าว นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร นายสุพจน์ ประเสริฐกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 22 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ ลงพื้นที่ส่งเด็กจำนวน 2 ราย กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ให้แก่บิดาเด็กทำการเลี้ยงดูในช่วงปิดภาคการศึกษา พร้อมทำบันทึกข้อตกลงในการรับเด็กกลับไปอุปการะ เพื่อให้บิดาปฏิบัติตามเเนวทางการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมต่อไป


Share: