พม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อร่วมกำหนดแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 ภายใต้ แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 รวมทั้งดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยจังหวัดชุมพร และรับทราบข้อมูลข่าวสาร โดย นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมฯ


Share: